AKADEMIA GOTOWANIA – warsztaty kulinarne aktywizujące środowisko

W Sołectwie Gwizdów – Biedaczów od ponad 40 lat aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, zarejestrowane w lutym 2019 roku jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Przez szereg długich lat to właśnie członkowie KGW stawali na straży lokalnych zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych, które od pokoleń zacieśniały więzi rodzinne i sąsiedzkie. Niejednokrotnie inicjatywy podejmowane w ostatnich latach przez KGW Biedaczów-Gwizdów pozwalały zauważyć potrzebę rozwoju kompetencji społecznych mieszkańców, którzy chętnie angażowali się we wspólne działania kulinarne, jednak brak im było podstawowych umiejętności. KGW jako podmiot ekonomii społecznej zostało stworzone, by wspomagać społeczność lokalną, aktywizować ją i zachęcać do podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz dobra wspólnego. Misja ta, podjęta przez 18 członków KGW, zaowocowała chęcią podzielenia się umiejętnościami kulinarnymi, często nagradzanymi w licznych konkursach kulinarnych, z mieszkańcami.

W ramach inicjatywy zaplanowano stworzenie Akademii Gotowania dla co najmniej 20 osób dorosłych (w tym osób bezrobotnych i seniorów), w ramach której odbędzie się 10 kulinarnych spotkań warsztatowych (po 2 godziny każde) prowadzonych przez doświadczone gospodynie  KGW Biedaczów-Gwizdów z zakresu przygotowania od podstaw staropolskich potraw wigilijnych (m.in. uszek z grzybami, gołąbków z kaszą gryczaną, pierogów z kapustą i olejem lnianym). Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w warsztatach będzie ogólnodostępna, a informacja o tej inicjatywie zostanie rozpowszechniona różnymi źródłami komunikacji (ogłoszenia ustne, plakaty i informacje na stronach internetowych i portalach). Podsumowaniem, ale też sprawdzianem nabytych umiejętności będzie organizacji tradycyjnej wigilii dla osób samotnych i potrzebujących, w której przygotowanie zaangażują się uczestnicy Akademii, członkowie KGW oraz partnerzy społeczni. Szacuje się, że w wigilii udział weźmie co najmniej 50 osób, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W czasie jej trwania zostanie zaprezentowane widowisko kolędnicze przygotowane przez KGW we współpracy z GOK Gminy Leżajsk promujące bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje lokalne oraz prezentacja nagrania z przeprowadzonych warsztatów promującego ideę ekonomii społecznej i inicjatywy oddolne. Na wigilię zostanie zaproszony także przedstawiciel Centrum Integracji Społecznej, który w krótkiej prelekcji zapozna uczestników z działaniem podmiotów ES w środowisku lokalnym i korzyściami płynącymi z ich działań.

Podjęta inicjatywa, w oparciu o wolontariat nie tylko członków Koła, ale i przedstawicieli partnerów społecznych, przyczyni się do promocji idei ekonomii społecznej w naszym środowisku i wzrostu świadomości społecznej na temat jej zasad. Będzie przykładem dobrych praktyk dla innych organizacji i mamy nadzieję wzorcem do tożsamych inicjatyw wpływających na poprawę warunków życia najbardziej potrzebujących wokół nas. Warto zaznaczyć, iż zakupione w ramach realizacji projektu wyposażenie zostanie przekazane na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Biedaczów-Gwizdów i będzie przez nich w przyszłości wykorzystywane do różnych celów, w tym przede wszystkim społecznych.

Projekt będzie realizowanych w ramach pozyskanego przez KGW Mikrograntu na realizację inicjatywy na rzez ekonomii społecznej w ramach projektu „NAWIGATOR II – program rozwoju ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie na podstawie Umowy RPPK.08.05.00-18-0001/19-00 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.