NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Począwszy od 01 stycznia 2020 roku obowiązują nowe wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Wyższe stawki wynikają przede wszystkim ze wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów (wzrost płacy minimalnej,  wyższe ceny paliw, wzrost cen energii elektrycznej, wzrost opłat za składowanie opadów).

Zgodnie z Uchwałą  Nr 125/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 listopada 2019 r. ws. wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokości stawi opłaty.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wynoszą odpowiednio:

w okresie 01 stycznia 2020 roku – 31 marca 2020 roku

  • 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny,

Począwszy od 01 kwietnia 2020 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, będący następstwem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Od tego momentu każdy będzie zobowiązany do segregowania odpadów.  W przypadku stwierdzenia barku przestrzegania zasad prawidłowego segregowania gmina będzie zmuszona naliczyć aż czterokrotnie wyższą opłatę za odbiór odpadów.

Od 01 kwietnia 2020 roku zaczną też obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z konieczności odbierania bezpośrednio z nieruchomości bioodpadów (skoszona traw, liście, odpady kuchenne), które dotychczas były przyjmowane  jedynie w PSZOK, a to:

  • 15,50 zł miesięcznie od każdej osoby dla zabudowy jednorodzinnej (odbiór nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie)
  • 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby dla zabudowy wielolokalowej (odbiór nie rzadziej niż raz na tydzień)

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych (nie dotyczy to zabudowy wielolokalowej) mogą zadeklarować prowadzenie przydomowego kompostownika. Oznacza to 5,50 zł mniej w opłacie śmieciowej miesięcznie dla każdego mieszkańca. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami (do stawki 10,00 zł miesięcznie od osoby) będzie stosowane na podstawie złożonej przez Właściciela nieruchomości w terminie do 01 kwietnia 2020 roku deklaracji .  Zachęcamy do pobierania i składania bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosownej deklaracji. Wzór aktualnie obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać klikając w link: Deklaracja DO-3

Począwszy od 01 kwietnia 2020 roku każdy będzie zobowiązany do segregowania odpadów. Jednakże w przypadku stwierdzenia barku przestrzegania zasad prawidłowego segregowania odpadów naliczone zostaną – pełniące funkcje represyjne – podwyższone stawki opłat w wysokości:

  • 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby dla zabudowy jednorodzinnej
  • 68,00 zł miesięcznie od każdej osoby dla zabudowy wielolokalowej.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o staranne segregowanie odpadów, znakowanie worków z odpadami naklejkami pozwalającymi zidentyfikować odpady (naklejki wraz ze szczegółową informacją zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości) , co pozwoli uniknąć stosowania podwyższonej stawki za odbiór odpadów.

Wszystkie szczegółowe informacje o zatwierdzonych już zmianach w systemie gospodarowania odpadami są dostępne w Urzędzie Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2 a także pod nr telefonu: 17 240 62 00

Łukasz Fleszar