REMONT DROGI W GWIZDOWIE

Ruszyły prace przy remoncie drogi gminnej nr 104656R w Gwizdowie. Długość remontowanej drogi to 2 227 metrów, przy szerokości jezdni 4,5 metra. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

  • wymiana istniejących przepustów pod drogą,
  • rozebranie nawierzchni i podbudowy w celu wymiany podbudowy,
  • wykonanie podbudowy na odcinkach gdzie zachodzi konieczność jej wymiany,
  • mechanicznie oczyszczenie nawierzchni bitumicznej,
  • skropienie nawierzchni asfaltem,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm,
  • profilowanie i zagęszczanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego szerokości 0,75 metra,
  • odcinkowe odczyszczenie rowów przydrożnych,
  • remont zjazdów indywidualnych oraz skrzyżowań z drogami wewnętrznymi polegający na dostosowaniu do rzędnej nowej nawierzchni jezdni.

Wyłonionym w postępowaniu wykonawcą zadania zostało: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul.Drogowców 1, 39-200 Dębica zaś wartość przedmiotu umowy wynosi 824 880,15 zł Zadanie zostało wsparte finansowo środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łukasz Fleszar