OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mie …

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwały  Nr 21/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Biedaczów i Gwizdów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18. 06. 2021 r. do 16. 07. 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37‑300 Leżajsk w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 01. 07. 2021 r. o godz. 11:00. Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej urzędu gminy Leżajsk https://www.gminalezajsk.pl/.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leżajsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30. 07. 2021 r.