OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Biedaczów” gmina Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie, na powierzchni 644,6625 ha, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, która jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu, w pok. 105 budynek B Starostwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8 w godzinach pracy Urzędu, tj. 0730-1530.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania uwag i wniosków, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być składane w terminie od 9 czerwca 2022 r. do 9 lipca 2022 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie w/w urzędu lub w formie elektronicznej na email: os@starostwo.lezajsk.pl.

Pełna treść obwieszczenia: TUTAJ

Łukasz Fleszar