SCALENIE GRUNTÓW – SZANSA NA ROZWÓJ SOŁECTWA

Już od blisko miesiąca trwają działania mające na celu rozpoczęcie w naszym Sołectwie procesu scalenia gruntów. Czym zatem jest scalenie gruntów?

Scalanie gruntów odgrywa istotną rolę w urządzaniu przestrzeni wiejskich, ponieważ stymuluje spełnianie przez te obszary swoich funkcji m.in. w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej. Tereny naszego sołectwa charakteryzują się niekorzystną strukturą obszarową, pola są małe, podzielone i rozdrobnione wiele lat temu. Często mają niejasną i skomplikowaną sytuację prawną. W wielu przypadkach działki rolne nie mają bezpośredniego dostępu do drogi. Jeśli nawet dostęp do drogi istnieje, to często jest ona nieprzejezdna, niedostosowana do wymagań nowoczesnego sprzętu rolniczego. System melioracji, niekonserwowany od lat, jest niedostosowany do dzisiejszych realiów uprawy gruntów, natomiast brak jego drożności przy dzisiejszych anomaliach pogodowych stanowi realne zagrożenie podtopień.

Scalanie, jako klasyczne rozwiązanie prawne zmierza do kompleksowej poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. W wyniku przeprowadzenia tej skomplikowanej i pracochłonnej procedury, uzyskuje się kształtne działki o dogodnym dojeździe. Dzięki nowo zaprojektowanemu układowi komunikacyjnemu wsi, który umożliwia dojazd do działek i skraca odległość między siedliskiem i działkami uprawowymi, obniżeniu ulegają koszty produkcji, zmniejszają się nakłady pracy i zużycie paliwa. Poprawia się infrastruktura i powstają nowe tereny inwestycyjne oraz wydajny system melioracyjny.

Ponadto scalanie gruntów, co do zasady, nie zmienia ani liczby właścicieli, ani prawa własności lub innych uprawnień związanych z nieruchomością. Zmienia jedynie ukształtowanie przedmiotów tych uprawnień, a więc granice gruntów i ich położenie. Każdy uczestnik scalenia otrzymuje w zamian za grunty posiadane przed scaleniem – inne ekwiwalentne grunty o równej wartości i równej powierzchni. Wartym podkreślenia jest fakt, że podczas tworzenia nowego układu gruntowego ustala się tzw. niezmienniki projektowe czyli obszary wyłączone ze scalenia, takie jak tereny zabudowane, lasy, sady itp.

Dostrzegając w scaleniu ogromną szansę na infrastrukturalne uporządkowanie naszej miejscowości i pozyskanie środków zewnętrznych na prace poscaleniowe (budowa nowych dróg, budowa sieci melioracyjnej) prosimy ponownie o rozważną, przemyślaną decyzję i przystąpienie do scalenia.  

Aby przystąpić do programu wymagane jest zaangażowanie mieszkańców a przede wszystkim podpisanie wniosku. Im więcej wniosków, tym większa szansa, że pieniądze na realizacje zostaną przyznane właśnie nam. Dlatego przez cały miesiąc maj odbywać się będą dyżury w remizie strażackiej OSP w Biedaczowie, w godzinach od 18.00 do 19.00 gdzie można podpisać stosowny wniosek. Druk wniosku można również pobrać ze strony klikając w link: DRUK WNIOSKU – SCALENIE

Łukasz Fleszar