ZEBRANIE WIEJSKIE – 28 maja 2019 roku – godz. 19.00

W dniu 28 maja 2019 roku, o godz. 19.00 w Ośrodku Kultury w Biedaczowie  odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Gwizdów-Biedaczów.
Proponowany porządek zebranie obejmuje:
  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Leżajsk.
  2. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Leżajsk w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
  3. Podjęcie uchwały ws. zaopiniowania projektu zmian statutu Sołectwa Gwizdów–Biedaczów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Gwizdów – Biedaczów na kadencję 2019 – 2023.
  5. Zapytania i wolne wnioski.

W zebraniu udział weźmie min. Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko oraz Zastępca Wójta Pan Bolesław Pawlus.

Z uwagi na zaplanowane w porządku zebrania wybory Rady Sołeckiej Sołectwa przypominamy zasady i tryb wyboru Rady określony w Statucie:

Dla dokonania ważnego wyboru rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku nie uzyskania w wyznaczonym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone w dniu w którym zostało zwołane zebranie wiejskie dla dokonania wyborów rady sołeckiej, w terminie pół godziny po wyznaczonym terminie dla odbycia zebrania w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Wybory członków rady sołeckiej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
zaś samo głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na członka rady sołeckiej.
Do zadań Komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
5) ogłoszenie wyników wyborów.

Wybór członków rady sołeckiej stwierdza uchwała zebrania wiejskiego.
Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu wyborczym przez uprawnionych uczestników zebrania. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

ZAPRASZAMY!!!

Łukasz Fleszar