Zebranie wiejskie sołectwa Gwizdów – Biedaczów

W dniu 01 marca 2018 roku w Ośrodku Kultury w Biedaczowie odbyło się pierwsze w tym roku zebranie wiejskie sołectwa Gwizdów – Biedaczów. Zebraniu przewodniczył Sołtys Pan Bronisław Fimiarz, który wpierw przywitał przybyłych na zebranie: Wójta Gminy Leżajsk Pana Krzysztofa Sobejko, Zastępcę Wójta Pana Bolesława Pawlusa, Dyrektor Szkoły w Biedaczowie Panią Bogusławę Ruchlewicz, Radnego Rady Gminy Leżajsk Pana Łukasz Fleszara, wszystkich członków Rady Sołeckiej oraz przybyłych mieszkańców.

Zatwierdzony porządek zebrania obejmował:

 1. Podsumowanie inwestycji wykonanych na terenie Sołectwa w 2017 roku.
 2. Przedstawienie informacji o planowanych inwestycjach na terenie Sołectwa w 2018 roku.
 3. Informacja o gospodarce odpadami w zakresie świadczonych usług na terenie Gminy Leżajsk.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

 

W toku zebrania Łukasz Fleszar wpierw dokonał podsumowania przeprowadzonych, względnie rozpoczętych w 2017 roku inwestycji na terenie naszego sołectwa, a to:

 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej,
 2. Pomoc finansowa na zadanie pod nazwą: „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Biedaczów–Giedlarowa”,
 3. Modernizacja oświetlenia w Biedaczowie i Gwizdowie,
 4. Zakup średniego pojazdu pożarniczego,
 5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gwizdów i Biedaczów,
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Biedaczów Podkudłacz i Brzóza Stadnicka,
 8. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Leżajsk,
 9. Utworzenie terenu rekreacyjnego w Biedaczowie (zadanie realizowane w ramach projektów grantowych LGD – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020),
 10. Zakup umundurowania i szabli dla straży grobowej (zadanie realizowane w ramach projektów grantowych LGD – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
 11. RAZEM (WY)GRAMY – Utworzenie młodzieżowej drużyny piłkarskiej w ramach projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Podsumowane zostały również imprezy okolicznościowe jakie miały miejsce w naszym sołectwie w 2017 roku, min.: siedemdziesięciolecie funkcjonowania OSP Biedaczów, Gminny Dzień Strażaka, czterdziestolecie LKS ORZEŁ w Biedaczowie i Dożynki Gminne 2017.

W ramach zapytań i wolnych wniosków dokonano zmiany uchwały z poprzedniego roku w przedmiocie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok, zgłoszono konieczność remontu dróg zniszczonych podczas trwającej budowy sieci kanalizacyjnej, modernizacji i uzupełnienia oświetlenia, wykonania oznakowania dróg prowadzących do odległych przysiółków miejscowości, problem pominięcia przysiółka Gwizdów – Podlas przez sieć internatu światłowodowego, czy doprojektowania fragmentów sieci kanalizacyjnej. Wszystkie wnioski zostały odnotowane w protokole i przekazane do Urzędu Gminy.

Łukasz Fleszar

>