Nabór wniosków w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, które:

 1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
 2. uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. U. z 2018r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

 1. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjentadostępny na stronie WFOŚiGW)
 2. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,
 3. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego przedstawicielstwach w Krośnie i Przemyślu).

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł.
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 1. Dotacji,
 2. Pożyczki,
 3. Dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania obrazuje poniższa tabela.

 

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600 do 90% do 10% do 100%

II

601 – 800 do 80% do 20%

do 100%

III

801 – 1000 do 70% do 30%

do 100%

IV 1001 – 1200 do 60% do 40%

do 100%

V

1201 – 1400 do 50% do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600 do 40% do 60%

do 100%

VII powyżej 1600 do 30% do 70%

do 100%

 1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.
 2. Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunki dofinansowania:

 1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie;
 2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy;
 4. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Kwalifikowalność wydatków:

 1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01. 01. 2018 r. do 30. 06. 2029 r., z zastrzeżeniem że:
 • przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30. 06. 2029 r.
 • przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01. 01. 2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł
 2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł
 3. Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”.
 4. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.
 5. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
 • Demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
 • Instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, (dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki)
 • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Programu powinien być zgodny z zakresem i warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6. Programu.

Więcej informacji na temat Programu priorytetowego Czyste powietrze można uzyskać na stronie internetowej: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu lub telefonicznie tel.: 17 853 63 61 wew. 222 lub 333. Koordynatorem programu jest  Pani Magdalena Chłopek, WFOŚiGW w Rzeszowie.

W poszczególnych gminach województwa podkarpackiego odbywają się spotkania poświęcone temu programowi. Spotkanie w Gminie Leżajsk zaplanowane jest na 05 października 2018 roku, na godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej.

Łukasz Fleszar

Tekst opracowano w oparciu o: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze