PODSUMOWANIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

W dniu 12 września 2018 roku w Ośrodku Kultury w Biedaczowie odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Gwizdów – Biedaczów. Zebraniu przewodniczył Pan Łukasz Fleszar, który wpierw przywitał przybyłych na zebranie: Wójta Gminy Leżajsk Pana Krzysztofa Sobejko, Zastępcę Wójta Pana Bolesława Pawlusa, Radnego Rady Powiatu Leżajskiego Pana Adama Wylazia, wszystkich członków Rady Sołeckiej oraz przybyłych mieszkańców.

Zatwierdzony porządek zebrania obejmował:

 1. Podsumowanie inwestycji wykonanych na terenie Sołectwa w 2018 roku oraz sprawozdanie
  z działalności Rady Sołeckiej.
 2. Przedstawienie informacji o planowanych inwestycjach na terenie Sołectwa.
 3. Informacja dot. prac geodezyjnych przy poszerzeniu drogi w Gwizdowie (droga przy Kościele).
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

W toku zebrania dokonano podsumowania przeprowadzonych, względnie rozpoczętych w 2018 roku inwestycji na terenie naszego Sołectwa, a to:

 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej za kwotę 3 332 081,73 zł
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gwizdów i Biedaczów za kwotę 4 725 622,83 zł
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Biedaczów Podkudłacz i Brzóza Stadnicka za kwotę 703 116,25 zł
 4. Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury za kwotę 85 397,18 zł
 5. Utwardzenie części działki w Gwizdowie (chodnik na cmentarzu) za kwotę 54 995,39 zł
 6. Przebudowę drogi powiatowej nr 1260R (droga julińską) za kwotę 771 034,73 zł
 7. Wydatki poczynione w ramach Fundusz Sołeckiego za kwotę 34 738,50 zł
 8. Modernizację oświetlenia za kwotę 23 000,00 zł
 9. Zakup kosiarki dla LKS ORZEŁ Bidaczów za kwotę 13 000,00 zł
 10. Zakup umundurowania dla OSP za kwotę 20 000,00 zł
 11. Przebudowę budynku byłej Szkoły w Biedaczowie za kwotę 150 000,00 zł w 2018 roku z zabezpieczonymi środkami w WPF na 2019 rok.

Podsumowane zostały również projekty grantowe złożone przez organizacje z naszego Sołectwa, a to:

 1. Utworzenie terenu rekreacyjnego w Biedaczowie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Projekty grantowe – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na wnioskowaną kwotę 43 000,00 zł, złożony za pośrednictwem OSP Biedaczów,
 2. Zakup umundurowania i szabli dla straży grobowej w Biedaczowie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekty grantowe – Zachowanie dziedzictwa lokalnego, na wnioskowaną kwotę 49 965,00 zł, złożony za pośrednictwem OSP Biedaczów,
 3. Razem (wy)gramy – utworzenie młodzieżowej drużyny piłkarskiej, w ramach projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na wnioskowaną kwotę 6 000,00 zł, złożony za pośrednictwem LKS ORZEŁ w Biedaczowie.

Podczas zebrania podjęto również Uchwały w przedmiocie:

 1. Podziału środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok,
 2. Wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały nr ROA.0006.53.2018 Rady Gminy Leżajsk w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
 3. Wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały nr ROA.0006.54.2018 Rady Gminy Leżajsk w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Leżajsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Natomiast, w ramach zapytań i wolnych wniosków, poruszono min.:

 1. problem odwodnienia drogi nr 769 w Gwizdowie oraz uzupełnienia pokryw betonowych na istniejącym rowie odwodniającym,
 2. konieczność remontu dróg zniszczonych podczas trwającej budowy sieci kanalizacyjnej,
 3. modernizacji i uzupełnienia oświetlenia,
 4. zasady przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 5. wykonanie przyłącza elektrycznego do kapliczki,
 6. wyłącznie z ruch fragmentu parkingu przy Ośrodku Kultury przy kładce w kierunku Gwizdowa.

Wszystkie wnioski zostały odnotowane w protokole i przekazane do Urzędu Gminy.

Łukasz Fleszar

Załączniki:

 1. Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 12 września 2018 roku.
 2. UCHWAŁA NR 2/2018  ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA GWIZDÓW – BIEDACZÓWZ DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego.
 3. UCHWAŁA NR 3/2018 ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA GWIZDÓW – BIEDACZÓW Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały nr ROA.0006.53.2018 Rady Gminy Leżajsk w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 4. UCHWAŁA NR 4/2018 ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA GWIZDÓW – BIEDACZÓW Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały nr ROA.0006.54.2018 Rady Gminy Leżajsk w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Leżajsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.