OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Biedaczowie gotowa! Dzisiaj, w obecności duchownych z parafii Gwizdów, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych Gminy Leżajsk, nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli organizacji społecznych z terenu naszego sołectwa oraz przybyłych gości nastąpiło jej uroczyste otwarcie i poświęcenie.

Uroczystość rozpoczęła się o 13:00 wprowadzeniem sztandarów oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani Bogusława Ruchlewicz – dyrektor szkoły, po powitaniu przybyłych gości, podkreśliła, iż stworzone warunki pozwolą dzieciom efektywniej poszerzać różne umiejętności, rozwijać zainteresowania a – co najważniejsze – śmiało patrzeć w przyszłość. Nowy budynek to nie tylko obiekt sportowy, ale także miejsce spędzenia wolnego czasu, organizowania uroczystości, rozwijania swoich umiejętności i talentów. Ponadto Pani Dyrektor zapewniła, że nowo oddana sala gimnastyczna zagospodarowana zostanie w taki sposób, aby mogli z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale również cała lokalna społeczność.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez przybyłych posłów, przedstawicieli zarządu i sejmiku województwa, wicekuratora oświaty, wójta, przewodniczącego Rady Gminy, radnego sołectwa Gwizdów – Biedaczów, sołtysa, dyrektora Szkoły Podstawowej, księdza proboszcza oraz reprezentantów rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Kazimierz Rojek.

Następnie w swoich przemówieniach zaproszeni goście tj.: posłowie na Sejm RP – Jerzy Paul i Kazimierz Gołojuch, przedstawiciel zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz radny sejmiku Stanisław Bartnik, wicekurator Stanisław Fundakowski gratulowali tak pięknego i nowoczesnego obiektu oraz życzyli wielu sukcesów. Nie kryli radości z realizacji tej inwestycji, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju młodzieży oraz dla wszystkich mieszkańców naszego Sołectwa. Szczególne słowa podziękowania skierował do zebranych Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko, dziękując całej społeczności szkolnej oraz wszystkim rodzicom za okazaną cierpliwość i zrozumienie wykazane podczas gruntownego remontu całego segmentu szkoły, który to remont zmusił do tymczasowej organizacji zajęć w Ośrodku Kultury.

W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję przyjrzeć się bardzo atrakcyjnemu programowi sportowo – artystycznemu przygotowanemu przez uczniów Szkoły. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne, a także sportowe.

Budowa tej długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji rozpoczęła się w lutym 2017 roku. Inwestycja została ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje to kwota 3 332 081,73 zł w tym:

  1. Sala gimnastyczna – 2 217 419,37 zł
  2. Modernizacja segmentu szkoły – 995 186,31 zł
  3. Zakup wyposażenia – 119 476,05 zł

Na budowę sali otrzymano dotację z :

  1. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 491 280,00 zł
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 492 435,51 zł

Efektem projektu jest sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 12,03 m. x 24,42 m. wraz z zapleczem, które będzie uzupełnieniem istniejącej zabudowy szkoły podstawowej. Na zaplecze składa się w poziomie parteru: świetlica szkolna, szatnie dla uczniów, sanitariaty, jadalnia z pomieszczeniami pomocniczymi, w poziomie I piętra: dwa węzły szatniowo – sanitarne przy sali gimnastycznej, magazynek sportowy oraz w poziomie poddasza biblioteka oraz gabinet higienistki. Komunikacji pomiędzy kondygnacjami będzie służyć klatka schodowa oraz winda osobowa obsługująca kondygnacje parteru i I piętra. Przebudowany został również istniejący budynek szkoły, w celu przystosowania obiektu do obecnych przepisów przeciwpożarowych, higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem komfortu użytkowego, technicznego oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi. Ponadto w ramach projektu dokonano gruntownej przebudowy instalacji: wodociągowej, ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej.  Wykonane zostały również: wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazowa oraz niezbędne przyłącza:  wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, cieplny, gazu ziemnego wraz z przebudową odcinka sieci gazowej oraz instalacja elektryczna. Dopełnieniem przedmiotowego projektu jest przebudowa kotłowni gazowej.

Łukasz Fleszar

>