PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1260R

Rozpoczęły się długo wyczekiwane prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1260R w Biedaczowie i Brzózie Królewskiej (tzw. droga julińska). Zakres prac obejmuje:

  1. Przebudowę drogi na długości 1 066 metrów, w tym jej poszerzenie,
  2. Wzmocnienie nawierzchni warstwą mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
  3. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W o grubości 7 cm,
  4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o grubości 5 cm z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem międzywarstwowym.
  5. Wykonanie robót ziemnych – wykopy, nasypy, pogłębienie i odmulenie rowów przydrożnych, uzupełnienie nasypów pod pobocza, przebudowa dwóch przepustów pod koroną drogi o średnich 60 cm oraz wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 metra, umocnionych kruszywem łamanym grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. zaś wartość inwestycji po rozstrzygniętym przetargu wynosi 771 034,73 złotych. Powiat Leżajski, jako główny inwestor pozyskał na tą inwestycję dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 680 000,00 złotych. Inwestycję wsparła również Gmina Leżajsk udzielając pomocy finansowej w kwocie 110 000,00 zł (Uchwała nr 47/2018 Rady Gminy Leżajska z dnia 20 kwietnia 2018 rok).

Łukasz Fleszar

>