Utworzenie terenu rekreacyjnego w Biedaczowie

W dniu 06 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły do LGD w ramach ogłoszonych naborów. Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedaczowie, dotyczący utworzenia na działce przy Ośrodku Kultury terenu rekreacyjnego, otrzymał łącznie 29 punktów i został wybrany do realizacji w ramach projektu grantowego.

Dokonując oceny Rada Programowa LGD uznała wniosek za zgodny z formalnymi kryteriami naboru, za zgodny z celami ogólnymi i celami szczegółowymi LSR oraz za zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ustalona kwota wsparcia wynosi 42 998,00 zł przy intensywności pomocy na poziomie 100%, co oznacza, że OSP realizując założenia wniosku nie będzie musiało martwić się o zabezpieczenie wkładu własnego.

Samo zadanie zagospodarowania wspomnianego terenu będzie polegało na:

  1. Wyodrębnieniu przestrzeni na plac zabawowy dla małych dzieci (huśtawka, zjeżdżalnia, urządzenia na sprężynie);
  2. Utworzeniu siłowni plenerowej dla młodzieży i osób dorosłych (podciągacz nóg, biegacz, twister);
  3. Stworzeniu miejsca wypoczynku dla seniorów i całych rodzin (altana grillowa);
  4. Ogrodzeniu placu zabaw celem zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników i zabezpieczenia przed zwierzętami.

Wspomniany wyżej zakres stanowi pierwszy etap prac ukierunkowanych na kompleksowe zagospodarowanie terenu całej działki. Jego sprawna realizacja i terminowe wykonanie umożliwi ubieganie się o środki na realizację planowanego etapu drugiego, polegającego na rozbudowie placu zabaw i siłowni plenerowej o dodatkowe elementy.

Wniosek realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, dlatego zawarcie przez OSP stosownej umowy nastąpi po zawarciu przez LGD umowy o przyznaniu pomocy na projekty grantowe z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Łukasz Fleszar

>