Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne …

W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leżajsk zachęcamy mieszkańców Sołectwa do składania wniosków i uwag, celem ujęcia ich w projekcie zmiany Studium. Wnioski oraz uwagi należy składać w terminie do 30 marca 2018 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37 – 300 Leżajsk lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu.  Właściwie zredagowany wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 240 62 00, oraz w Urzędzie Gminy Leżajsk.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Czym jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego?

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, jest dokumentem planistycznym sporządzanym na szczeblu gminnym i w przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest aktem prawa miejscowego. Jest to dokument, który zawiera podstawowe informacje o tym, jak będzie wyglądało zagospodarowanie przestrzenne gminy, na przykład gdzie będzie można budować domy, zakłady przemysłowe, gdzie należy zachować istniejące lasy, a gdzie będą powstawały budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły czy domy kultury. W Studium wyodrębnione są również ciągi komunikacyjne (te istniejące i te planowane) oraz istniejąca i planowana infrastruktura techniczna (kanalizacja, sieć gazowa, itd.).

Czemu ma służyć to opracowanie?

W Studium określa się politykę przestrzenną gminy. Stanowi ono lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, które są już aktami prawa miejscowego.

Dla jakich obszarów sporządza się Studium?

Studium, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) powinno być sporządzone dla obszaru całej gminy, w jej granicach administracyjnych. W przypadku zmian obowiązującego Studium, możliwe są zmiany częściowe – samego tekstu, samego rysunku, lub też w ograniczonym zakresie przestrzennym – np. zmiany punktowe dla pojedynczych działek lub części obrębów.

Jak przebiega procedura uchwalania projektu Studium?

Aby można było przystąpić do sporządzania projektu Studium, organ stanowiący gminy musi podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium lub jego zmiany. Następnie wyznaczony zostaje termin na składanie wniosków do projektu Studium przez mieszkańców i przez odpowiednie instytucje. Po wpłynięciu we wskazanym terminie wniosków, następuje ich analiza. Na podstawie zebranych informacji przystępuje się do sporządzania projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt jest następnie poddawany ocenie przez odpowiednie instytucje – tj. następuje uzgadnianie i opiniowanie projektu Studium. Kolejno wprowadza się do projektu Studium zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. Wówczas następuje wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu. W czasie trwania wyłożenia ma miejsce dyskusja publiczna nad projektem Studium najczęściej w formie spotkania z mieszkańcami. W poprzedzającym wyłożenie ogłoszeniu powinny się znaleźć terminy odnośnie trwania wyłożenia, daty i godziny odbycia dyskusji publicznej a także terminu i miejsca składania uwag do projektu Studium. Po upływie wskazanego terminu, wszystkie złożone uwagi są analizowane i rozstrzygane. Jeżeli w wyniku wpływających uwag zostaną dokonane zmiany w projekcie Studium, następuje ponowienie procedury (ponowne opiniowanie i uzgadnianie projektu, ponowne wyłożenie do publicznego wglądu). Po tym etapie następuje uchwalenie przez radę gminy projektu Studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Kolejno uchwalone Studium zostaje wysłane do Wojewody, który zatwierdza zgodność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z przepisami prawa. Uchwalony projekt zamieszczany jest w odpowiednim wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W jaki sposób mieszkańcy mogą angażować się w tworzenie projektu Studium?

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mieszkańcy mają prawo składać wnioski do Studium, mieć wgląd do projektu Studium na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, brać czynny udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami, oraz składać uwagi do projektu Studium. Ustawa reguluje sposób informowania mieszkańców o terminach składania wniosków i uwag, sposobie ich składania, miejscu i czasie spotkań. Informacje te publikowane są w lokalnej prasie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

Łukasz Fleszar >